2D Animation

คุณสมบัติของระบบที่จะพัฒนา
  • พัฒนามัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์
  • ไม่จำกัดชนิดของโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา
  • มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้ หรือทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับเชิงพาณิชย์
  • สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ พร้อมทั้งสอดแทรกเกมส์ เข้าไปในสื่อด้วย
  • สื่อที่ทำไม่ใช่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีแบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
  • ระยะเวลาในการดำเนิน เนื้อเรื่อง ความยาว ประมาณ 10 นาที ไม่รวมระยะเวลาในการเล่นเกม
แนวทางการพัฒนาระบบ
  • มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา สนับสนุน หรือปรับปรุงการทำงานของระบบปัจจุบัน
  • มีกรณีศึกษาจากหน่วยงานจริง สามารถครอบคลุมถึงบริษัท ห้าง ร้าน สมาคม ชมรม วิสาหกิจ หน่วยงานราชการ กิจการส่วนตัว หน่วยงานย่อย หรือองค์กรในรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นเชิงธุรกิจ
  • ต้องมีการเก็บรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้ด้วย พร้อมทั้งลายเซ็นต์ของบุคคลที่ไปเก็บข้อมูล
  • เมื่อระบบเสร็จจะต้องส่งมอบระบบไปให้หน่วยงานจริง
ตัวอย่างหัวข้อโครงงาน

สื่อการสอนกฎจราจรและเครื่องหมายจราจร

สื่อการสอนภาษามลายู