คณาจารย์


อาจารย์อุทุมพร ศรีโยม
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ 085-892-0835
อีเมล์ utumpornbo@gmail.com, utumporn_sri@nstru.ac.th

อาจารย์พรศิลป์ บัวงาม
ตำแหน่ง รองประธานหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ 091-826-2827
อีเมล์ pornsin.b@gmail.com, pornsin_bua@nstru.ac.th

อาจารย์ศิวพร นาคอุดม
ตำแหน่ง กรรมการหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ 089-211-7458
อีเมล์ siwaporn.nstru@gmail.com, siwaporn_tha@nstru.ac.th

อาจารย์ศศิพัชร บุญขวัญ
ตำแหน่ง กรรมการหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ 094-552-4526
อีเมล์ kwansasipat@gmail.com, sasipat_boo@nstru.ac.th

อาจารย์วิสุตร์ เพชรรัตน์
ตำแหน่ง เลขานุการหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ 089-871-9460
อีเมล์ sutpro2005@gmail.com, wisut_pet@nstru.ac.th