Window Application

คุณสมบัติของระบบที่จะพัฒนา
 • พัฒนาระบบที่มีฐานข้อมูลเป็นองค์ประกอบหลัก
 • ใช้ได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์เดียว
 • ไม่จำกัดชนิดของโปรแกรม ภาษา และระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา
 • สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลพื้นฐานของระบบได้
 • สามารถอัพโหลดไฟล์ข้อมูลลงฐานข้อมูลได้
 • สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้
 • สามารถจัดทำรายงานได้
แนวทางการพัฒนาระบบ
 • มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา สนับสนุน หรือปรับปรุงการทำงานของระบบปัจจุบัน
 • มีกรณีศึกษาจากหน่วยงานจริง สามารถครอบคลุมถึงบริษัท ห้าง ร้าน สมาคม ชมรม วิสาหกิจ หน่วยงานราชการ กิจการส่วนตัว หน่วยงานย่อย หรือองค์กรในรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นเชิงธุรกิจ
 • ต้องมีการเก็บรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้ด้วย พร้อมทั้งลายเซ็นต์ของบุคคลที่ไปเก็บข้อมูล
 • เมื่อระบบเสร็จจะส่งมอบระบบไปให้หน่วยงานจริงหรือไม่ก็ได้
ตัวอย่างหัวข้อโครงงาน

ระบบร้านถ่ายรูป กรณีศึกษาร้านณัฐพร สตูดิโอ