การจัดการเรียนการสอน และการสอบในภาคการศึกษาที่ 2/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน และการสอบในภาคการศึกษาที่ 2/2562

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้ระวังการระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโศโรนา 2019 หรือ โรคโควิต-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 5) : การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ได้กำหนตมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสนับสนุนการจัดการวิกฤตในครั้งนี้ของประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงออกประกาศการจัดการเรียนการสอน และการสอบในภาคการศึกษา
ที่ 2/2562 ดังนี้